Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Aanbod: het aanbod van De Kinderster aan een ouder/verzorger tot het sluiten van een Plaatsingsovereenkomst, als nader omschreven in artikel 4.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. De Kinderster de gebruikers van de Algemene Voorwaarden.
 4. Kind(eren): het kind dat c.q. de kinderen die op grond van de Plaatsingsovereenkomst Kinderopvang geniet(en).
 5. Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het basisonderwijs voor die kinderen begint.
 6. Ouder(s): de (pleeg)ouder(s)/verzorger(s) die als natuurlijke perso(o)n(en), niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een Plaatsingsovereenkomst sluit(en) betreffende het afnemen van Kinderopvang voor een kind met wie hij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem wordt onderhouden.
 7. Oudercommissie: advies- en overlegorgaan ingesteld door De Kinderster, bestaande uit een vertegenwoordiging van Ouders.
 8. Partijen: De Kinderster en de Ouder.
 9. Plaatsingsovereenkomst(en): de overeenkomst(en) tussen De kinderster en de Ouder, op grond waarvan De Kinderster de Kinderopvang verzorgt.

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Plaatsingsovereenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op en maken deel uit van alle op basis van de Plaatsingsovereenkomst gesloten overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen van De Kinderster tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Indien bepalingen uit de Plaatsingsovereenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige op de Plaatsingsovereenkomst van toepassing.

2.4 Overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de Plaatsingsovereenkomst waarin ze zijn opgenomen.

2.5 Indien één of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om de nietige c.q. vernietigde bepaling te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3

De kennismaking en aanmelding

3.1 Indien een Ouder interesse heeft in mogelijke plaatsing van zijn Kind bij De Kinderster, verstrekt De Kinderster de Ouder desgevraagd een informatiepakket waarin de door De Kinderster aangeboden diensten worden beschreven.

3.2 De Ouder kan zich via een inschrijfformulier elektronisch aanmelden als geïnteresseerde voor Kinderopvang voor zijn Kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.

3.3 De aanmelding verplicht noch de Ouder noch De Kinderster tot het aangaan van een Plaatsingsovereenkomst en is slechts te beschouwen als een verzoek van de Ouder aan De Kinderster om een aanbod te doen met betrekking tot een Plaatsingsovereenkomst.

3.4 Na ontvangst van de aanmelding kan De Kinderster de Ouder direct een Aanbod doen. Het is ook mogelijk dat De Kinderster de Ouder op een wachtlijst plaatst.

3.5 Bij plaatsing op een wachtlijst stelt De Kinderster de Ouder hiervan op de hoogte. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, kan De kinderster de Ouder alsnog een Aanbod doen.

 

Artikel 4

Het Aanbod

4.1 Naar aanleiding van de aanmelding als bedoeld in artikel 2, kan De Kinderster de Ouder een Aanbod doen.

4.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door De Kinderster op basis van de te sluiten Plaatsingsovereenkomst te leveren diensten.

4.3 Het aanbod is vrijblijvend en kan derhalve worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd in welk geval het Aanbod gedurende de termijn voor aanvaarding onherroepelijk is. Na het verstrijken van de termijn voor aanvaarding, vervalt het Aanbod van rechtswege.

4.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het Aanbod, is De Kinderster daaraan niet gebonden, zodat er geen overeenkomst tot stand komt.

4.5 Een Aanbod geldt niet voor toekomstige Plaatsingsovereenkomsten.

4.6 De Kinderster heeft het recht om zonder opgave van redenen (het doen van een Aanbod tot) Kinderopvang te weigeren.

4.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of andere publicaties van De Kinderster binden De Kinderster niet.

 

Artikel 5

De Plaatsingsovereenkomst

5.1 De Plaatsingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat De Kinderster een door de Ouder elektronisch ondertekend exemplaar van het Aanbod heeft ontvangen. De Kinderster bevestigt de ontvangst en totstandkoming van de Plaatsingsovereenkomst aan de Ouder.

5.2 Incidentele wijzigingen in de opvang laten de Plaatsingsovereenkomst onverlet.

5.3 Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

 

Artikel 6

Annulering

6.1 Vanaf het moment van ondertekening van de Plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de Kinderopvang kan de Ouder de Plaatsingsovereenkomst annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd, bestaande uit de kosten van een maand van de overeengekomen Kinderopvang.

 

Artikel 7

Het plaatsingsgesprek

7.1 Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt De Kinderster de Ouder uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor De Kinderster benodigde specifieke gegevens van de Ouder en het Kind besproken.

7.2 Op verzoek van de Ouder bevestigt De Kinderster de in het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk of elektronisch aan de Ouder.

 

Artikel 8

Duur, verlenging en beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst

8.1 De Plaatsingsovereenkomst gaat in op de datum als aangegeven in de Plaatsingsovereenkomst en duurt tot de vierde verjaardag van het Kind voor de dagopvang of tot dat het kind de basisschool verlaat in het geval van BSO, tenzij partijen anders overeenkomen.

8.2 De Plaatsingsovereenkomst eindigt van rechtswege bij de vierde verjaardag van het Kind, tenzij Partijen anders overeenkomen.

8.3 Verlenging van de Plaatsingsovereenkomst, zo van toepassing, vindt elektronisch plaats. De verlenging wordt onverkort beheerst door de Plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4 Voorts eindigt de Plaatsingsovereenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van Partijen. Elk der Partijen heeft het recht de Plaatsingsovereenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur voor Kinderopvang op te zeggen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke of elektronische verklaring met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan uitsluitend tegen de eerste en de 16e van de maand.

8.5 De Kinderster kan de Plaatsingsovereenkomst voor een Kind dat één maand Kinderopvang heeft genoten, zonder dat hiervoor (tijdige) betaling heeft plaatsgevonden, met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de Ouder het verschuldigde bedrag alsnog betaalt vóór de eerste van de maand volgend op de maand waarover niet betaald is. De beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst op grond van dit lid, ontslaat de Ouder niet van zijn betalingsverplichtingen.

8.6 Indien de Ouder zijn verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt, kan De Kinderster de Plaatsingsovereenkomst per direct beëindigen, zonder dat dit de Ouder ontslaat uit zijn verplichtingen tot betaling en naleving van de Algemene Voorwaarden.

8.7 Bij overlijden van het Kind eindigt de Plaatsingsovereenkomst van rechtswege per direct. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren van het Kind bij De Kinderster kan beïnvloeden, kunnen beide Partijen de Plaatsingsovereenkomst per direct opzeggen.

 

Artikel 9

Toegankelijkheid

9.1 De Kinderster mag de Kinderopvang weigeren voor de periode dat het Kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is of een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen De Kinderster waardoor de Kinderopvang redelijkerwijs niet van De Kinderster kan worden verwacht.

9.2 Indien een Kind, nadat zijn Ouder daarover is gewaarschuwd, voor zover een waarschuwing redelijkerwijs van De Kinderster mag worden verwacht, een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van de overige Kinderen of het Kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen dan wel de opvang van het Kind een normale opvang van de overige Kinderen onevenredig verzwaart of belemmert, heeft De Kinderster het recht om met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de Kinderopvang te weigeren en de Plaatsingsovereenkomst op te zeggen.

9.3 Partijen zullen in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats indien het Kind voor langere tijd afwezig is.

 

Artikel 10

De Kinderopvang

10.1 De Kinderster staat ervoor in dat de Kinderopvang beantwoordt aan de Plaatsingsovereenkomst en in overeenstemming is met de wettelijke eisen.

10.2 De Ouder is bij het brengen van het Kind naar De Kinderster verantwoordelijk voor het Kind tot het moment dat Partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

10.3 De Ouder brengt en haalt het Kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het Kind namens hem brengen of halen.

10.4 De Kinderster kan van de Ouder verlangen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt en deze persoon voorstelt aan De Kinderster.

10.5 Bij het stelselmatig (meer dan twee keer per maand) te laat halen van het Kind kan De Kinderster aan de Ouder een bedrag van EUR 25,- per keer in rekening brengen.

10.6 Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling met betrekking tot het Kind in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens. De Kinderster kan de gegevens slechts enige derde ter beschikking stellen voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de door de Kinderster te verrichten diensten

10.7 De Ouder houdt zich aan de regels zoals is opgesteld in de huisregels die binnen De Kinderster gelden.

10.8 De Kinderster houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

10.9 De Kinderster heeft het recht om twee dagen per jaar in te plannen als studiedag. Deze studiedagen zijn verrekend in het uurtarief. Deze jaarlijkse studiedagen worden gecommuniceerd op de website en via de nieuwsbrieven

10.10 De ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij aanmelding.

10.11 Indien twee of meer personen als ouders partij zijn bij een overeenkomst, dan is ieder van het hoofdelijk jegens de Kinderster aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis die voor ieder van het uit de overeenkomst voortvloeit.

10.12 De ouder dient voor De Kinderster gedurende de dag bereikbaar te zijn of een achterwacht te hebben in geval van nood of ziekte van het kind.

 

Artikel 11

De prijs en prijswijzigingen

11.1 De prijs die de Ouder moet betalen voor de Kinderopvang wordt vastgelegd in de Plaatsingsovereenkomst.

11.2 De Kinderster heeft het recht om de prijs van de Kinderopvang te wijzigen.

11.3 Prijswijzigingen worden door De Kinderster ten minste twee maanden voor de ingangsdatum aangekondigd.

 

Artikel 12

De betaling

12.1 De Ouder is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan De kinderster. Indien meer dan één Ouder partij is bij de Plaatsingsovereenkomst, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn op grond van de Plaatsingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden.

12.2 De betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen geschiedt per automatische incasso bij vooruitbetaling vóór de eerste dag van elke maand. Indien de incasso mislukt en betaling niet vóór de eerste van de maand heeft plaatsgevonden, stuurt De Kinderster een betalingsherinnering en krijgt de Ouder de gelegenheid om uiterlijk op de vijftiende van de maand het verschuldigde bedrag op de rekening van De Kinderster te hebben bijgeschreven. Na het ongebruikt verstrijken van deze betalingstermijn raakt de Ouder in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de Ouder wettelijke rente verschuldigd.

12.3 Indien de betalingsachterstand groter is dan een maand, dan is De Kinderster bevoegd tot opschorting van haar verplichtingen, wat inhoudt dat de opvang door De Kinderster gestaakt mag worden tot aan de dag dat de ouder zijn betalingsverplichtingen is nagekomen. De Kinderster zal de opschorting schriftelijke bij de ouder aankondigen. Zodra het kind als gevolg van een opschorting langer dan een maand niet is toegelaten en betaling uitblijft is De Kinderster bevoegd het contract te beëindigen.

12.4 Indien de Ouder voor een derde maal in één jaar verzuimt (tijdig) de maandelijks verschuldigde bedragen te betalen en De Kinderster binnen dat jaar twee betalingsherinneringen als bedoeld in lid 2 heeft verstuurd, is de Ouder een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van het verschuldigde bedrag. Deze boete dient bij de eerstvolgende maandelijkse betaling te worden voldaan.

12.5 Dit artikel laat de bevoegdheid van De Kinderster als bedoeld in artikel 8.5 onverlet.

 

Artikel 13

Gegevens van de Ouder en het Kind

13.1 De Ouder staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij bij het sluiten van de Plaatsingsovereenkomst met betrekking tot zichzelf en het Kind verstrekt.

13.3 De Ouder zal De Kinderster zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch informeren over wijzigingen in zijn gegevens of die van het Kind.

 

Artikel 14

Overmacht

14.1 De Kinderster is niet gehouden tot het nakomen van enige op haar rustende verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”). In het geval van een uitbraak van een infectieziekte waardoor wij genoodzaakt zijn te sluiten of in het geval van noodzakelijke sluiting door ziekte van personeel of bij extreme weersomstandigeheden, valt dit onder een overmacht situatie. Niet genoten dagen kunnen tijdens de duur van de overmacht situatie kunnen niet worden geruild of gecompenseerd.

14.2 De Kinderster kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand is ieder der Partijen gerechtigd de Plaatsingsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij.

14.3 Voor zover De Kinderster ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Plaatsingsovereenkomst was nagekomen of de verplichtingen nog deels kan nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte komt zelfstandige waarde toe, dan is De Kinderster gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren.

 

 

Artikel 15

Intellectueel eigendom

Alle door De Kinderster verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, de Plaatsingsovereenkomst en ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Ouder en mogen niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van De Kinderster worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 16

Geheimhouding

16.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de wederpartij is medegedeeld of dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De Partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze informatie verstrekt is en in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

16.2 Indien De Kinderster op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en De Kinderster zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk of door de rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De kinderster niet gehouden tot schadevergoeding in welke vorm dan ook en is de Ouder niet gerechtigd tot beëindiging van de Plaatsingsovereenkomst vanwege schending van dit artikel.

 

Artikel 17

Klachtenprocedure

17.1 Klachten over de uitvoering van de Plaatsingsovereenkomst moeten schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Kinderster én tijdig, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Ouder de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Ouder zijn rechten ter zake verliest.

17.2 De klacht wordt behandeld overeenkomstig de interne klachtenprocedure van De Kinderster. Bij het vaststellen of wijzigen van deze procedure en het aanwijzen van de personen die belast zijn met de behandeling van klachten, heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelszalen.

17.3 Indien een klacht niet binnen 4 weken in der minne kan worden opgelost bestaat de mogelijkheid tot het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie zoals benoemd in artikel 18.

 

 

Artikel 18

Geschillenregeling

18.1 Geschillen tussen Ouder en De Kinderster over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door De Kinderster aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (www.degeschillencommissie.nl)

18.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder de klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.

18.3 Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij De Kinderster indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.

18.4 Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is De Kinderster aan deze keuze gebonden. Indien De kinderster een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de Ouder schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Kinderster dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voorgenoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

18.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het door haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www. degeschillencommissie.nl. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

18.6 Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel 19

Aansprakelijkheid

19.1 De kinderster is niet aansprakelijk voor het zoek raken en of beschadigingen van persoonlijk eigendom van het kind en of de ouder. De Kinderster adviseert de ouder om eigendommen te voorzien van de naam van het kind.

 

Artikel 20

Kinderopvangtoeslag

20.1 De ouder verklaart op de hoogte te zijn en te blijven van de regels met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang van de Belastingdienst.

20.2 De tegemoetkomingen worden rechstreeks uitbetaald aan de organisaties vanaf 2023. De Kinderster stuurt de ouders een factuur ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst.

20.3 De tegemoetkoming wordt door de belastingdienst uitgekeerd bij wijze van voorschot. Achteraf vindt een toetsing plaats of de ouder recht had op de tegemoetkoming. De ouder is zelf verantwoordelijk voor eventuele beschikkingen opgelegd door de Belastingdienst.

20.4 De Kinderster garandeert niet dat de ouder op grond van deze plaatsing overeenkomst recht heeft op de tegemoetkoming. Het correct invullen van de aanvraag en tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen is de verantwoordelijkheid van de ouder. De Kinderster accepteert ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid; de ouder blijft de geldende vergoedingen aan De Kinderster verschuldigd.

 

Artikel 21

21.1 De Kinderster verklaart geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

 

Artikel 22

Wijziging

22.1 De Kinderster heeft steeds het recht bepalingen van deze overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen te wijzigen en/of aan te vullen. De Kinderster stelt de ouder van een wijziging en/of aanvulling minimaal één maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk op de hoogte. Indien de ouder niet kan instemmen met deze wijziging is hij bevoegd de overeenkomst gedurende deze periode van minimaal één maand op te zeggen per de datum waarop de wijziging ingaat. Tot het tijdstip van beëindiging blijft de overeenkomst op basis van de ongewijzigde bepalingen in stand. Indien de ouder de overeenkomst niet of niet-tijdig opzegt wordt hij geacht met de wijziging te hebben ingestemd.

22.2 De Kinderster heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Van een wijziging stelt De Kinderster de ouder minimaal één maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk op de hoogte.

22.3 Een wijziging aan de tarieven die plaatsvindt conform de door het CBS vastgestelde ‘Consumentenprijsindex voor alle huishoudens’ behoeft geen instemming van de ouder. Indien De Kinderster de tarieven met meer verhoogt dan conform de door het CBS vastgestelde ‘Consumentenprijsindex voor alle huishoudens’, is er sprake van een wijziging zoals bedoeld in artikel 21.1

Artikel 23

Overmacht

23.1 Indien De Kinderster door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de ouder kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

23.2 Indien deze de overmacht toestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk per direct op te zeggen. In het geval van overmacht heeft de ouder geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als De Kinderster als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

23.3 Onder overmacht van De Kinderster wordt verstaan elke van de wil van De Kinderster onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de ouder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Kinderster kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de ze overeenkomst te voorzien was.

23.4 De Kinderster zal de ouder zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 24

Overige bepalingen

24.1 Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen (zoals die thans luiden of in de toekomst zullen luiden) bevatten alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de onderhavige plaatsing en treden in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken, welke partijen hebben gemaakt.

24.2 Op de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

24.3 Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden en de door De Kinderster met de ouder gesloten dan wel te sluiten overeenkomsten worden exclusief voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de ouder zich met een klacht tegen De Kinderster te wenden tot een bevoegde geschillencommissie.

24.4 Indien en voor zover één of een deel van de bepalingen in enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

24.5 Dagen die gemist zijn door vakantie, ziekte of om andere redenen, kunnen niet worden ingehaald. Ook de officiële feestdagen en de 2 studiedagen waarop het kindercentrum gesloten is, kunnen niet worden ingehaald.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie


   Ouder informatie
   Partner informatie
   Gewenste locatie