1 Beschikbare kindplaats

1.1 De Kinderster stelt aan de ouder een kindplaats ter beschikking zoals weergegeven in ‘Bijlage 1 de plaatsingsgegevens van het kind’ bij de overeenkomst.

 

2 Kosten

2.1 Voor de door De Kinderster beschikbaar gestelde kindplaats, is de ouder vanaf de ingangsdatum een vergoeding verschuldigd zoals weergegeven in ´Bijlage 1 – de plaatsingsgegevens van het kind’ bij de overeenkomst.

2.2 De onder 2.1 genoemde vergoeding is gebaseerd op de gegevens zoals in deze overeenkomst vermeld en op de gegeven zoals in deze overeenkomst vermeld en op het prijspeil op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De vergoeding kan vanaf de ingangsdatum van deze overeenkomst worden gewijzigd als in artikel 7 omschreven.

2.3 De ouder verplicht zich tot betaling van alle in dit artikel genoemde vergoeding op het momenten en de wijze als in de algemene voorwaarden omschreven.

 

3 Kinderopvangtoeslag

3.1 De ouder verklaart op de hoogte te zijn en te blijven van de regels met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang van de Belastingsdienst.

3.2 De ouder ontvangt de tegemoetkoming op eigen rekening. De Kinderster stuurt de ouders een factuur ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in artikel 2 van deze overeenkomst.

3.3 De tegemoetkoming wordt door de belastingdienst uitgekeerd bij wijze van voorschot. Achteraf vindt een toetsing plaats of de ouder recht had op de tegemoetkoming. De ouder is zelf verantwoordelijk voor eventuele beschikkingen opgelegd door de Belastingdienst.

3.4 De Kinderster garandeert niet dat de ouder op grond van deze plaatsing overeenkomst recht heeft op de tegemoetkoming. Het correct invullen van de aanvraag en tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen is de verantwoordelijkheid van de ouder. De Kinderster accepteert ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid; de ouder blijft de geldende vergoedingen aan De Kinderster verschuldigd.

 

4 Toepasselijkheid

4.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de door De Kinderster en de ouder overeengekomen c.q. overeen te komen overeenkomst.

4.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op en maken deel uit van alle op basis van de overeenkomst gesloten c.q. te sluiten vervolgovereenkomsten, verrichtte c.q. te verrichtten rechtshandelingen en (overige) handelingen van De Kinderster, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is c.q. wordt overeengekomen.

 

5 Definities

 • Overeenkomst: deze overeenkomst met de ouder waarin de administratieve en financiële
  afspraken van de opvang van een bepaald kind worden geregeld.
 • Kindplaats: de (mogelijkheid tot) opvang van een kind, parttime of fulltime, bij De
  Kinderster.
 • Opvang: opvang in het kader van de kindplaats voor kinderen vanaf zes weken, waarbij
  opvang in De Kinderster plaatsvindt op de in de ‘Bijlage 1 – plaatsingsgegevens van het kind’
  bij de overeenkomst beschreven dagdelen/dagen.
 • Ouder: ouder(s)/verzorger(s)/voogd van een kind waarmee een overeenkomst wordt
  aangegaan. Waar in de overeenkomst of in deze voorwaarden de ouder wordt aangeduid als
  ‘hij’ wordt daarmee tevens ‘zij’ dan wel de ouders samen bedoeld.
 • Registratie: registratie in het Landelijk Register Kinderopvang.
 • Tegemoetkoming (Belastingdienst): de tegemoetkoming die de ouder door de
  belastingdienst wordt toegekend ten behoeve van de kinderopvangkosten in de vorm van
  kinderopvangtoeslag.

 

6 Registratie

6.1 De Kinderster verklaard geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl).

 

7 Wijzigingen

7.1 De Kinderster heeft steeds het recht bepalingen van deze overeenkomst en/of de daarbij behorende bijlagen te wijzigen en/of aan te vullen. De Kinderster stelt de ouder van een wijziging en/of aanvulling minimaal één maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk op de hoogte. Indien de ouder niet kan instemmen met deze wijziging is hij bevoegd de overeenkomst gedurende deze periode van minimaal één maand op te zeggen per de datum waarop de wijziging ingaat. Tot het tijdstip van beëindiging blijft de overeenkomst op basis van de ongewijzigde bepalingen in stand. Indien de ouder de overeenkomst niet of niet-tijdig opzegt wordt hij geacht met de wijziging te hebben ingestemd.

7.2 De Kinderster heeft het recht haar tarieven te wijzigen. Van een wijziging stelt De Kinderster de ouder minimaal één maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk op de hoogte.

7.3 Een wijziging aan de tarieven die plaatsvindt conform de door het CBS vastgestelde ‘Consumentenprijsindex voor alle huishoudens’ behoeft geen instemming van de ouder. Indien De Kinderster de tarieven met meer verhoogt dan conform de door het CBS vastgestelde ‘Consumentenprijsindex voor alle huishoudens’, is er sprake van een wijziging zoals bedoeld in artikel 7.1.

 

8 Betalingen

8.1 De Kinderster stuurt voor de verschuldigde kosten van de komende maand, uiterlijk twee weken voor aanvang van iedere maand een factuur aan de ouder. Eventuele bezwaren tegen de factuur moet de ouder zo spoedig mogelijk (in beginsel binnen één week) melden.

8.2 De ouder geeft De Kinderster toestemming om de verschuldigde vergoeding rond de 21e van elke maand voorafgaand aan de opvangmaand van zijn bankrekening middels een automatische incasso af te schrijven, en zal de daartoe benodigde stukken ondertekenen. De ouder draagt er zorg voor dat het op de betreffende rekening staande saldo daartoe steeds toereikend is. Indien onverhoopt geen toereikend saldo op de betreffende rekening staat, zal De Kinderster de verschuldigde vergoeding nogmaals rond de 5e van de daaropvolgende maand ter incasso aan de bank aanbieden.

8.3 Indien de betaling niet binnen de op de factuur of in het begeleidend schrijven gestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, zal De Kinderster aan de ouder een aanmaning zenden met een nadere betalingstermijn van 10 dagen.

8.4 Indien de betaling na verloop van de in artikel 8.3 bedoelde nadere betalingstermijn nog niet heeft plaatsgevonden, zendt De Kinderster aan de ouder een sommatie. Door deze sommatie is de ouder formeel in gebreke en wordt de wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek) vanaf de vervaldatum van de factuur, verhoogd met aanmaningskosten (€15), aan de ouder in rekening gebracht. Voor de betaling van deze gezamenlijke c.q. bovengenoemde kosten wordt een nadere betalingstermijn gesteld van vijf dagen. Eveneens kan per direct de toegang tot De Kinderster aan het kind worden ontzegd.

8.5 Indien en per het moment dat de aldaar gestelde termijn is verlopen zonder dat de volledige in de sommatie vermelde betaling heeft plaatsgevonden, wordt de plaatsing overeenkomst als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ouder geacht te zijn beëindigd. De ouder kan vanaf dat moment geen enkele aanspraak meer maken op de kindplaats ook indien alsnog volledige betaling zou plaatsvinden. De ouder is in dat geval een schadevergoeding aan De Kinderster verschuldigd ter grootte van het bedrag dat op dat moment bijopzegging door de ouder zou gelden, alsmede rente en incassokosten, onverminderd de reeds bestaande betalingsverplichtingen.

8.6 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten die door De Kinderster worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting(en) van de ouder te bewerkstelligen, komen ten laste van de ouder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport ‘voorwerk’, één en ander onverminderd het recht van De Kinderster om de (hogere) werkelijke schade te vorderen. De Kinderster kan een incassobureau inschakelen.

8.7 Door de ouder gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna van de rente en eventuele boetes, vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de ouder vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

9 Duur, beëindiging en opschorting

9.1 De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Namelijk totdat het kind 4 jaar wordt of de datum die ouders als einddatum van de opvang hebben opgegeven.

9.2 Opzegging van de overeenkomst door de ouder of door De Kinderster vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan De Kinderster of de ouder, met inachtneming van een opzegtermijn zoals hierna vermeld.

9.3 Iedere opzegging kan alleen op de vijftiende dan wel de laatste dag van een maand plaatsvinden. De overeenkomst en betalingsverplichtingen eindigen dan één maand na laatstbedoelde datum. Dit betreft ook indien u de overeenkomst later in wilt laten gaan dan de in eerste genoemde startdatum óf voor het opzeggen van één of meer dagdelen van de overeenkomst.

9.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, verlies van een Registratie of liquidatie heeft De Kinderster het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Beëindiging kan zowel plaatsvinden met onmiddellijke ingang als met inachtneming van een termijn.

9.5 Ook na opzegging of beëindiging van deze overeenkomst kan De Kinderster zich beroepen op bepalingen die het doel hebben ook nadien gelding te houden.

 

10 Overmacht

10.1 Indien De Kinderster door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de ouder kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

10.2 Indien deze de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk per direct op te zeggen. In het geval van overmacht heeft de ouder geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als De Kinderster als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

10.3 Onder overmacht van De Kinderster wordt verstaan elke van de wil van De Kinderster onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de ouder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Kinderster kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de ze overeenkomst te voorzien was.

10.4 De Kinderster zal de ouder zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

11 Klachten

11.1 Indien de ouder een klacht heeft betreffende De Kinderster, dient de ouder dit mondeling of schriftelijk aan te geven bij de klachtencoördinator (vestigingsmanager) van de betreffende locatie. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, dienen de ouder en De Kinderster te handelen conform de terzake geldende klachten/geschillenregeling.

 

12 Informatie

12.1 De gegevens die De Kinderster heeft inzake de ouder of het kind zullen in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. De Kinderster kan die gegevens slechts aan enige derde ter beschikking stellen voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de door De Kinderster te verrichten diensten.

 

13 Hoofdelijkheid

13.1 Indien twee of meer personen als ouders partij zijn bij een overeenkomst, dan is ieder van het hoofdelijk jegens De Kinderster aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor ieder van het uit de overeenkomst voortvloeien.

 

14 Ontbinding

14.1 Indien de ouder niet behoorlijk of niet binnen gestelde termijnen voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of uit de overeenkomst of enig daarmee samenhangend document, dan is De Kinderster gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst en/of de directe daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laat onverlet andere bepalingen inzake opzegging of ontbinding.

14.2 Artikel 14.1 laat onverlet het recht van De Kinderster om van de ouder nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

15 Overige bepalingen

15.1 Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen (zoals die thans luiden of in de toekomst zullen luiden) bevatten alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de onderhavige plaatsing en treden in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken, welke partijen hebben gemaakt.

15.2 Op de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

15.3 Alle geschillen voortvloeiend uit deze voorwaarden en de door De Kinderster met de ouder gesloten dan wel te sluiten overeenkomsten worden exclusief voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de ouder zich met een klacht tegen De Kinderster te wenden tot een bevoegde geschillencommissie.

15.4 Indien en voorzover één of een deel van de bepalingen in enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

15.5 Dagen die gemist zijn door vakantie, ziekte of om andere redenen, kunnen niet worden ingehaald. Ook de officiële feestdagen en de 2 studiedagen waarop het kindercentrum gesloten is, kunnen niet worden ingehaald

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie


   Ouder informatie
   Partner informatie
   Gewenste locatie