Algemene Voorwaarden

 

Versie: Augustus 2023

 

INHOUDSOPGAVE:

ARTIKEL 1                               Definities

ARTIKEL 2                               Toepasselijkheid

ARTIKEL 3                               De kindplaatsovereenkomst

ARTIKEL 4                               Duur van de kindplaatsovereenkomst

ARTIKEL 5                               Plaatsingsbeleid

ARTIKEL 6                               Annulering van de kindplaatsovereenkomst voor aanvangsdatum

ARTIKEL 7                               Beëindiging van de kindplaatsovereenkomst

ARTIKEL 8                               Opschorten van de kindplaatsovereenkomst

ARTIKEL 9                               Wijziging van de kindplaatsovereenkomst

ARTIKEL 10                             Extra incidentele opvang

ARTIKEL 11                             Tarieven

ARTIKEL 12                             Openingstijden

ARTIKEL 13                             Beperkende maatregelen en sluiting

ARTIKEL 14                             Betalingsvoorwaarden

ARTIKEL 15                             Aansprakelijkheid

ARTIKEL 16                             Boete bij te laat ophalen buiten de openingstijden

ARTIKEL 17                             Ziekte en/of afwezigheid

ARTIKEL 18                             Kinderopvangtoeslag

ARTIKEL 19                             Verstrekken van persoonsgegevens

ARTIKEL 20                             Privacy

ARTIKEL 21                             Ouderportaal

ARTIKEL 22                             Samenvoegen

ARTIKEL 23                             Oppasdiensten of privécontact

ARTIKEL 24                             Overmacht

ARTIKEL 25                             Verplichtingen van de ouder

ARTIKEL 26                             Wijzigingen van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 27                             Niet nakomen van de algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1  Definities

 

Aanvangsdatum:                                   De overeengekomen datum waarop de kinderopvang start en betaling verschuldigd is.

Kindplaatscontract                                Deze overeenkomst met de ouder waarin de administratieve en financiële afspraken van de opvang van een bepaald kind worden geregeld.

Registratie:                                            Registratie in het Landelijk Register Kinderopvang

Kinderopvangtoeslag:                           De tegemoetkoming die de ouder door de belastingdienst wordt toegekend ten behoeve van de kinderopvangkosten in de vorm van kinderopvangtoeslag

Geschillencommissie:                           De geschillencommissie Kinderopvang. Dat is een externe commissie

waartoe een klant zich kan wenden bij geschillen met de ondernemer die niet meer intern (onderling) zijn op te lossen.

Ingangsdatum:                                      De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

Kindercentrum:                                     Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan gastouderopvang).

Kinderopvang:                                       Het bedrijfsmatig of anders dan om niet, gedurende een hele dag en/of dagdeel opvangen, verzorgen en begeleiden van kinderen in een geregistreerde organisatie voor kinderopvang.

BSO:                                                       Buitenschoolse opvang

Kindplaats:                                             Een volledige opvangplaats. Deze kindplaats kan verspreid over dagen van de week door één of meerdere kinderen zijn bezet.

Ouder:                                                    De natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met de ondernemer die een kindercentrum exploiteert over het afnemen van de dienst kinderopvang voor zijn/haar kind(eren).

Opvangplaats:                                       De plaats die bij overeenkomst toekomt aan het kind dat wordt opgevangen, uitgedrukt in dagen en/of uren, gedurende maximaal 52 weken per kalenderjaar. Aard en omvang van deze plaats kan verschillen naar gelang de soort opvang die is overeengekomen: hele dagopvang, naschoolse opvang of voorschoolse opvang.

Oudercommissie:                                  Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.

Plaatsingscontract:                                De overeenkomst waarin voor bepaalde tijd aan een klant een plaats is toegewezen voor de opvang van zijn/haar kind(eren), gespecificeerd in het aantal dagen en/of uren dat de opvang wordt afgenomen. Een plaatsing omvat ten minste 1 dag per week.

Plaatsingsduur:                                      De plaatsingsduur in de hele en halve dagopvang is de periode vanaf de datum waarop de plaatsing ingaat (zoals vermeld in het plaatsingscontract) tot het kind 4 jaar is geworden. Het contract loopt af direct nadat het kind 4 is geworden. Hiervan kan tussentijds worden afgeweken met inachtneming van de opzegtermijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door De Kinderster/ Bio Kidz worden gesloten enerzijds en ouders/verzorgers ten behoeve van kinderopvang anderzijds. Deze leveringsvoorwaarden gelden als aanvulling op voornoemde voorwaarden. De huisregels van De Kinderster/ Bio Kidz vormen een integraal onderdeel van de leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 3  De kindplaatsovereenkomst

 

3.1           De kindplaatsovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de ouder van het door De Kinderster/ Bio Kidz gedane digitale of schriftelijke contract aanbod.

3.2           Eventuele bijzonderheden van medische en/of sociale aard met betrekking tot het kind waarvoor bijzondere sociale zorg of aandacht noodzakelijk is, dienen uiterlijk op het moment van aanbieding van een plaats aan De Kinderster/ Bio Kidz gemeld te worden. Als dit niet op tijd wordt doorgegeven kan dit consequenties hebben voor de voortzetting van de kindplaatsovereenkomst.

3.3           De Kinderster/ Bio Kidz behoudt zich het recht voor samenstelling van de groepen, haar verschillende producten en bijkomende services en diensten aan te passen, indien dit het beste is voor de opvang van de op dat moment geplaatste kinderen en/of dit in het belang is van de bedrijfsvoering van De Kinderster/ Bio Kidz.

3.4           Binnen het kader van de overeenkomst behoudt De Kinderster/ Bio Kidz de vrijheid de kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

 

Artikel 4  Duur van de kindplaatsovereenkomst

 

4.1           De Kinderster/ Bio Kidz hanteert een minimale plaatsingsduur van twee maanden tenzij anders is overeengekomen tussen partijen.

4.2           De kindplaats wordt ter beschikking gesteld zoals weergegeven in het contract aanbod.

 

Artikel 5  Plaatsingsbeleid

 

5.1           De Kinderster/ Bio Kidz zal in de planning zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de ouder. De mogelijke opties worden aan de ouder gecommuniceerd.

5.2           De Kinderster/ Bio Kidz past bij het plaatsen van kinderen in bepaalde situaties een voorrangsbeleid toe. Hieronder staan enkele situaties als voorbeeld opgenomen. De Kinderster/ Bio Kidz heeft een discretionaire bevoegdheid voor de toepassing van dit beleid bij:

 • Broertjes en/of zusjes van geplaatste kinderen bij De Kinderster/Bio Kidz.
 • Aan De Kindertster/ Bio Kidz gelieerde personen of personen die van belang zijn voor de bedrijfsuitvoering.
 • Reeds geplaatste kinderen bij De Kinderster/ Bio Kidz die hun dagen willen uitbreiden of wijzigen.
 • Ouders die de diensten willen afnemen op een impopulaire dag in combinatie met dagen die populair zijn, zullen voorrang krijgen op ouders die enkel diensten op de populaire dagen wensen af te nemen. Op deze manier bewerkstelligt De Kinderster/ Bio Kidz een optimale bezetting.
 • Kinderen die geplaatst zijn geweest bij een andere vestiging van ons.

5.3           Vanaf de aanvangsdatum, zoals vermeld in de kindplaatsovereenkomst, start de opvang met een wenperiode. Tijdens de wenperiode worden er hele opvangdagen in rekening gebracht.

5.4           De duur en aard van de wenperiode staan beschreven in het algemeen pedagogisch beleid. Wendag(en) worden tijdens het kennismakingsgesprek in overleg met de ouder ingepland.

 

Artikel 6  Annulering van de kindplaatsovereenkomst voor aanvangsdatum

 

6.1           Als de ouder de kindplaatsovereenkomst wil annuleren voor de start van de opvang, dan dient de ouder dit per e-mail aan ons te laten weten.

6.2           Bij annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen:

 • € 100,00 indien de overeenkomst langer dan één maand voor de startdatum wordt geannuleerd;
 • 100% van de kosten voor één maand opvang indien de overeenkomst korter dan één maand voor de startdatum wordt geannuleerd. Van 0 t/m 1 maand voor startdatum plaatsing: 100% van de kosten voor één maand opvang

6.3           Bovenstaande geldt ook bij gedeeltelijk annulering van de kindplaatsovereenkomst (vermindering van opvangdagen).

 

 

 

 

6.4           Het is mogelijk om kosteloos eenmalig de startdatum twee weken uit te stellen, als de ouder dit uiterlijk twee maanden vooraf doorgeeft. De ouder ontvangt dan een nieuwe kindplaatsovereenkomst. Wanneer dit langer is dan twee weken geldt dit als een annulering en gelden hiervoor bovengenoemde voorwaarden.

6.5           Bij annulering bestaat geen recht op opvang. Als datum van het doorgeven van de annulering, geldt de datum van de digitale ontvangst van de opzegging door De Kinderster/ Bio Kidz.

 

Artikel 7 Beëindiging van de kindplaatsovereenkomst

 

7.1           De opzegging van de kindplaatsovereenkomst kan tussentijds uitsluitend per mail opgezegd worden. De opzegging is geldig nadat De Kinderster/ Bio Kidz de opzegging heeft bevestigd per mail.

7.2           De Kinderster/ Bio Kidz hanteert een opzegtermijn van één kalendermaand. Dit geldt ook bij het verminderen van dagdelen. De opzegtermijn gaat in per elke dag van de maand.

7.3           De opvang eindigt automatisch op de overeengekomen einddatum zoals vermeld in de kindplaatsovereenkomst tenzij er een andere datum is bepaald.

7.4           Het staat de ouder vrij om zonder opgave van reden op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn zoals beschreven in artikel 7.2.

7.5           Het tijdelijk beëindigen of bevriezen van de kindplaatsovereenkomst door de ouder is niet mogelijk.

7.6           Indien zich naar oordeel van De Kinderster/ Bio Kidz een ernstige en/of bedreigde situatie voordoet, is De Kinderster/ Bio Kidz bevoegd om de kindplaatsovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen en beëindigen, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. In uitzonderlijke gevallen kan De Kinderster/ Bio Kidz per direct de kindplaatsovereenkomst beëindigen zonder rekening te houden met de opzegtermijn zoals benoemd in artikel 7.2. De volgende gevallen gelden als zwaarwegende redenen voor opzegging van de kindplaatsovereenkomst met de ouder(s):

 • Als één of beide ouder(s) het gezag over het kind(eren) verliest/ verliezen.
 • Als naar het oordeel van De Kinderster/ Bio Kidz sprake is van een zorgbehoefte of van gedrag van het kind(eren) dat voor de opvanggroep buitenproportioneel belastend is, waardoor voortzetting van de dienstverlening niet van De Kinderster/ Bio Kidz verlangd kan worden.
 • Indien een voortzetting van de dienstverlening in redelijkheid niet van De Kinderster/ Bio Kidz verlangd kan worden vanwege een slechte verstandhouding tussen medewerkers van De Kinderster/ Bio Kidz en ouder, onder meer in de situatie waarin de ouder het meermaals niet eens is over de zaken die de opvang van het kind(eren) betreffen en dit door ons als moeilijk werkbaar wordt ervaren. (Deze beslissing kan uitsluitend na beoordeling van het management van De Kinderster/ Bio Kidz genomen worden.)
 • Het kind(eren) en/of de ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van De Kinderster/ Bio Kidz mag worden verwacht.
 • Dit geldt ook in het geval een ouder zich verbaal agressief uit jegens personeel, bezoekers en gebruikers van De Kinderster/ Bio Kidz.

 

7.7           Indien naar oordeel van De Kinderster/ Bio Kidz de bezettingsgraad onvoldoende kostendekkend is, dan is De Kinderster/ Bio Kidz bevoegd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

7.8           Bij een betalingsachterstand heeft De Kinderster/ Bio Kidz het recht om de kindplaatsovereenkomst schriftelijk te beëindigen of op te schorten.

7.9           In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, verlies van een Registratie of liquidatie heeft De Kinderster/Bio Kidz het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Beëindiging wordt schriftelijk kenbaar gemaakt en kan zowel plaatsvinden met onmiddellijke ingang als met inachtneming van een opzegtermijn.

 

Artikel 8  Opschorten van de kindplaatsovereenkomst

 

8.1           Indien na oordeel van De Kinderster/ Bio Kidz er een onderzoek loopt naar een ernstige of bedreigde situatie, dan is De Kinderster/ Bio Kidz bevoegd gedurende de onderzoeksperiode de kindplaatsovereenkomst op te schorten.

8.2           Indien na oordeel van De Kinderster/ Bio Kidz zich een ernstige situatie heeft voortgedaan waarbij een time-out nodig is, kan De Kinderster/ Bio Kidz een schorsing van de kindplaats inzetten voor een periode van maximaal 5 dagen.

 

 

 

 

 

8.3           Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt de kindplaatsovereenkomst opgeschort tot de ouder heeft betaald of een betalingsregeling heeft getroffen met de organisatie.

8.4           De schorsingsperiode waarin het kind niet kan komen ontheft de ouder niet van zijn betalingsverplichting gedurende deze periode.

 

Artikel 9 Wijziging van de kindplaatsovereenkomst

 

9.1           De Kinderster/Bio Kidz neemt tussentijdse wijzigingsverzoeken van ouders in behandeling en meldt schriftelijk aan de ouder of aan het verzoek kan worden voldaan.

9.2           Een verzoek tot structurele wijziging van de contractdagen zoals opgenomen in de kindplaatsovereenkomst kan De Kinderster/ Bio Kidz slechts honoreren onder de voorwaarde dat de kindplanning dit toestaat. Dit is uitsluitend ter beoordeling door De Kinderster/ Bio Kidz. De termijn waarbinnen de wijziging ingaat hangt af van de mogelijkheden.

9.3           De overeengekomen wijziging wordt als wijziging opgenomen in de plaatsingsovereenkomst.

9.4           Het ruilen van opvangdagen is niet mogelijk.

9.5           De Kinderster/ Bio Kidz heeft het recht om de plaatsingsovereenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.

9.6           Wijziging van de overeenkomst kondigt De Kinderster/ Bio Kidz tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maand bedraagt.

 

Artikel 10               Extra incidentele opvang

 

10.1         Wanneer de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch medewerkers) van de locatie het toelaat, kan de ouder een extra incidentele opvang dag tegen betaling afnemen. Bij de eerst volgende factuur wordt deze incidentele opvang dag(en) gefactureerd.

10.2         Onder een extra dag wordt verstaan een extra opvang dag die niet valt op de dagen waarop het kind reeds opvang geniet, waarvan de ouder een aparte rekening krijgt. De extra opvang dag kan via het ouderportaal aangevraagd worden.

10.3         Wanneer u daarmee akkoord gaat, kan extra opvang ook plaatsvinden binnen een andere groep of op een andere locatie van De Kinderster/ Bio Kidz.

10.4         De uiteindelijk verantwoordelijke voor de planning binnen de organisatie beoordeelt of de extra dag toegekend kan worden.

10.5         Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van deze toegezegde extra opvang dag, dient de ouder zijn/ haar kind minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Als dit niet of niet tijdig gebeurt, zijn wij genoodzaakt de extra opvang dag in rekening te brengen.

 

Artikel 11               Tarieven

 

11.1         De prijs van de kinderopvang is gebaseerd op het gedurende het hele jaar, tijdens de hele loopbaan van de kindplaatsovereenkomst, beschikbaar stellen van een opvangplaats. De prijs is derhalve een jaarprijs per kindplaats.

11.2         Het tarief dat aan de ouder in rekening wordt gebracht is de jaarprijs dat omgerekend wordt naar een maandprijs en uurprijs zoals vermeld op de factuur en de jaaropgave.

11.3         De overheid berekent de kinderopvangtoeslag van ouders op basis van een uurtarief. Om die reden wordt (als tegemoetkoming aan ouders) de door hen te betalen prijs omgerekend naar een uurtarief.

11.4         De Kinderster/ Bio Kidz heeft het recht het overeengekomen uurtarief periodiek aan te passen, waaronder te verhogen.

11.5         Het uurtarief is gebaseerd op de gegevens zoals in de kindplaatsovereenkomst is vermeld en volgens het prijspeil van de op dat moment geldende kindplaatsovereenkomst. Het uurtarief kan vanaf de ingangsdatum van de kindplaatsovereenkomst worden gewijzigd.

11.6         De tariefsverhoging wordt minimaal één maand voordat deze ingaat, aan de ouders bekend gemaakt.

11.7         Elke vestiging van De Kinderster/ Bio Kidz heeft een eigen tarief, dienst en productaanbod.

11.8         Het prijsbeleid kan een differentiatie op basis van leeftijdsindeling hebben.

 

 

 

 

11.9         Het geldende tarief voor de opvangdag geldt ongeacht of het kind ook daadwerkelijk aanwezig is of gebruik maakt van de voor hem/haar gereserveerde plaats. De volgende dagen worden ook gezien als opvangdag en zijn inbegrepen in het tarief:

 

 • Een reguliere/nationale feestdag waarop De Kinderster/ Bio Kidz is gesloten, geldt als een opvangdag.
 • Twee jaarlijkse studiedagen, gelden als opvangdagen.
 • Een contract-dag waarop het kind niet wordt gebracht (door b.v. ziekte) geldt als opvangdag.
 • Vakantiedagen van het kind, gelden als opvangdagen.
 • Twee zomersluitingsweken gelden als opvangdagen (u ontvangt hiervoor wel ruiltegoed).
 • Een eventuele regionale of landelijke stakingsdag georganiseerd door de vakbonden of brancheverenigingen geldt als een opvangdag.
 • Eventuele renovatiedagen (maximaal 1 week) gelden als opvangdagen (u ontvangt hiervoor wel ruiltegoed).

11.10       De vroegtijdige sluiting op pakjesavond, kerstavond en oudejaarsavond zijn verrekend in het uurtarief.

 

Artikel 12               Openingstijden

 

12.1         De locaties zijn gesloten op zaterdag, zondag, studiedagen, twee middelste weken van de zomervakantie en op de algemeen erkende feestdagen. Voor opvangdagen die vallen op een algemeen erkende feestdag, zoals vermeld in artikel 11.2, krijg je geen ruil- en inhaaldagen of (financiële) restitutie. Deze dagen zijn verrekend in het uurtarief. Dat geldt ook voor de studiedagen en andere opgenomen sluitingsdagen in deze voorwaarden. Voor de zomersluiting en renovatiedagen ontvangt u wel compensatie, namelijk in de vorm van ruildagen.

12.2         De volgende algemeen erkende feestdagen zijn in de kinderopvang van toepassing:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede Vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede pinksterdag
 • Eerste en tweede kerstdag

12.3         De openstelling is per locatie vastgesteld.

12.4         De Kinderster/ Bio Kidz is maximaal twee- per jaar aan te wijzen studiedagen voor personeel, gesloten en eventueel nog een week voor renovatiewerkzaamheden mocht dat van toepassing zijn op uw opvanglocatie. U ontvangt bijtijds een melding hiervan mocht dit van toepassing zijn op uw opvanglocatie. Indien een renovatiedag valt op een dag waarop u standaard opvang geniet, ontvangt u hiervoor een ruildag. Deze ruildag ontvangt u niet voor feestdagen en studiedagen voor personeel.

12.5         De studiedagen of renovatiewerkzaamheden worden uiterlijk één maand voor ze plaatsvinden bekend gemaakt per e-mail.

12.6         Op pakjesavond, kerstavond, oudejaarsavond, tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest sluiten we om 16:00.

 

Artikel 13               Beperkende maatregelen en sluiting

13.1         De Kinderster/ Bio Kidz kan ter bescherming van de veiligheid en gezondheid (waaronder ter voorkoming van het verspreiden van virussen of ziektes zoals COVID-19), redelijke (voorzorgs)maatregelen en voorschriften opleggen waaraan de ouders en kinderen zich moeten houden. Een maatregel of voorschrift geldt in ieder geval als redelijk indien deze door de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) wordt aanbevolen of verplicht gesteld (waaronder in adviezen, protocollen en toepasselijke wet- en regelgeving). Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit (niet limitatief) het invoeren van beperkingen aan het maximumaantal personen dat tegelijkertijd in (een gedeelte van) het pand/de kinderopvanglocatie van De Kinderster/ Bio Kidz aanwezig mag zijn, het wijzigen van de afgesproken opvangdagen en/of het verkorten van de opvangtijden/dagdelen (waaronder het werken met tijdsblokken). Deze (voorzorgs)maatregelen en voorschriften worden schriftelijk aan de ouder gecommuniceerd (bijvoorbeeld per email) en geven de ouder – mits redelijk – geen recht op (gehele, gedeeltelijke of temporele)

 

 

ontbinding, beëindiging of aanpassing van de plaatsingsovereenkomst, opschorting van betalingsverplichtingen of restitutie van enig bedrag.

13.2         Indien de De Kinderster/ Bio Kidz haar kinderopvang vestiging/locatie tijdelijk sluit om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, voorschriften of aanbevelingen van de (semi- )overheid (waaronder het RIVM) die zien op het beschermen van de veiligheid of (volks)gezondheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het verspreiden van ziektes of virussen zoal COVID-19), dan heeft De Kinderster/ Bio Kidz het recht om de afgesproken betalingsverplichtingen tijdens de sluiting bij de ouder te blijven incasseren gedurende maximaal 12 maanden.

Artikel 14               Betalingsvoorwaarden

 

14.1         De Kinderster/ Bio Kidz hanteert een vaste prijs per dagdeel voor de kinderopvang. Dit betekent dat ook als de beschikbaar gestelde kindplaats geheel of gedeeltelijk niet wordt benut, de ouder het gehele bedrag aan De Kinderster/ Bio Kidz verschuldigd blijft.

14.2         De kosten van de dagopvang zijn per maand bij vooruitbetaling verschuldigd.

14.3         De Kinderster/ Bio Kidz maakt gebruik van automatische incasso om het verschuldigde maandbedrag, eventuele andere afgenomen producten en/of diensten en overige kosten af te schrijven.

14.4         De ouder geeft ons door middel van een doorlopende SEPA-machtiging toestemming om de factuurbedragen van zijn/haar rekening af te schrijven. De ouder geeft deze machtiging aan ons af bij het digitaal ondertekenen van de kindplaatsovereenkomst.

14.5         Indien partijen afspreken dat er geen automatisch incasso plaatsvindt, zal de ouder telkens voor de afgesproken periode een factuur van De Kinderster/ Bio Kidz ontvangen. De betaling van deze factuur geschiedt binnen de afgesproken termijn van 14 dagen na factuurdatum.

14.6         De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Iedere maand rond de 25ste wordt het factuurbedrag automatisch geïncasseerd door De Kinderster/ Bio Kidz. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dan dient de ouder per omgaande voor betaling zorg te dragen binnen de vastgestelde betalingstermijn van 7 dagen. De ouder is in verzuim na het verstrijken van de bovengenoemde betaaltermijn. De Kinderster/ Bio Kidz hanteert €15 administratiekosten bij het versturen van een herinnering nadat een factuur is gestorneerd of geweigerd door de bank of niet is overgemaakt.

14.7         Bij een betalingsachterstand heeft De Kinderster/ Bio Kidz het recht de incasso van het verschuldigde bedrag uit handen te geven. Vanaf die dag is de ouder ook de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede de buitengerechtelijk incassokosten.

14.8         Indien de ouder bij de nakoming van zijn/haar verplichtingen, voortvloeiende uit de kindplaatsovereenkomst in gebreke blijft, behoudt De Kinderster/ Bio Kidz zich het recht voor de opvang op te schorten. Het kind waarop deze kindplaatsovereenkomst betrekking heeft wordt de toegang tot de betreffende kinderopvanglocatie ontzegd. Voorts kan De Kinderster/ Bio Kidz, indien de ouder in de betalingsverplichting tekortschiet, om die reden gebruikmaken van haar bevoegdheid deze kindplaatsovereenkomst op te zeggen. De Kinderster/ Bio Kidz zal bij opzegging van de kindplaatsovereenkomst om reden van niet-nakoming door de ouder, de overeengekomen opzegtermijn zoals vermeld in artikel 7.2 in acht nemen.

14.9         Gedurende de opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden voldaan, ongeacht of de ouder wel of niet gebruik maakt van de opvang.

14.10       Het jaartarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het werkelijke aantal dagen opvang in die maand.

14.11       De ouder is niet gerechtigd om enige vordering die zij op De Kinderster/ Bio Kidz heeft of meent te hebben (of enig ander bedrag) te verrekenen met of in mindering te brengen op enige betalingsverplichting die de ouder jegens De Kinderster/ Bio Kidz heeft.

 

Artikel 15               Aansprakelijkheid

 

15.1         De Kinderster/ Bio Kidz is niet aansprakelijk voor (schade door) ongevallen, lichamelijk of geestelijk letsel, ziektes of gezondheidsklachten (waaronder het oplopen van virussen) als gevolg van het betreden van het pand/de kinderopvanglocatie of het gebruiken van de diensten of faciliteiten van De Kinderster/ Bio Kidz.

15.2         De Kinderster/ Bio Kidz kan niet aansprakelijk worden gehouden bij enige schade of gevolgschade veroorzaakt door het kind zelf, een ander kind op de opvang of buiten de opvang. De medewerkers van de opvangorganisatie doen hun uiterste best om toezicht te houden op kinderen, maar kunnen op momenten waarop de medewerker

 

 

 

 

 

 

bezig is met een ander kind of een activiteit waar haar/zijn aandacht voor nodig is, niet alle kinderen behoeden van een fysieke schade ten gevolge daarvan.

15.3         De totale maximumaansprakelijkheid van De Kinderster/ Bio Kidz in verband met de kindplaatsovereenkomst en de kinderopvang is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van De Kinderster/ Bio Kidz daadwerkelijk uitkeert voor de omstandigheden die tot de relevante aansprakelijkheid hebben geleid. Echter,

indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niets uitkeert (waaronder de afwezigheid van een (relevante) aansprakelijkheidsverzekering), dan is de maximale aansprakelijkheid van De Kinderster/ Bio Kidz in totaal beperkt tot het bedrag dat de ouder gedurende de voorgaande twee maanden daadwerkelijk aan De Kinderster/ Bio Kidz heeft betaald voor de kinderopvang van het relevante kind.

15.4         De Kinderster/ Bio Kidz is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken (waaronder speelgoed en kleding) van het kind of de ouder.

15.5         De Kinderster/ Bio Kidz is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (waaronder niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of winst of gemiste kans of besparingen).

15.6         De ouder is verplicht om voor het kind een WA-verzekering met een toereikende dekking af te sluiten en gedurende de looptijd van deze overeenkomst in stand te houden.

15.7         De ouder is gehouden De Kinderster/ Bio Kidz schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen De Kinderster/ Bio Kidz terzake van schade ontstaan door het namens de ouder in opvang opgegeven kind.

 

Artikel 16               Boete bij te laat ophalen buiten de openingstijden

 

16.1         Kinderen dienen op de overeengekomen tijden te worden opgehaald. Kinderen worden vóór 18:15 opgehaald om de ouder nog een overdracht te kunnen geven en de groepsruimtes op te ruimen. Bij te laat ophalen (na 18.25 uur) wordt voor ieder kwartier € 25,- in rekening gebracht. Ongeacht of de ouder al heeft gebeld om het te laat komen te melden.

16.2         Ouder zorgt bij het te laat komen, of bij het dreigen te laat te komen dat een achterwacht zijn/haar kind(eren) ophaalt voor 18:25.

16.3         Ouder meldt altijd telefonisch bij de opvanglocatie als deze dreigt te laat te komen dat hij/zij vertraagd is. De ouder zorgt tevens ook gelijk dat de achterwacht het kind (de kinderen) ophaalt.

16.4         Het stelselmatig niet op tijd komen van de ouder kan gevolgen hebben voor de plaatsing op grond van niet-nakoming van de kindplaatsovereenkomst.

 

Artikel 17               Ziekte en/ of afwezigheid

 

17.1         Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind(eren) afwezig melden ingeval van ziekte en/of overige afwezigheid.

17.2         Bij afwezigheid van een kind blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd. Ziekte geeft geen recht op restitutie.

 

Artikel 18               Kinderopvangtoeslag

 

18.1         De ouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

18.2         De ouder verklaart op de hoogte te zijn en te blijven van de regels met betrekking tot de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang van de Belastingdienst toeslagen.

18.3         De ouder ontvangt de tegemoetkoming op eigen rekening. De Kinderster/ Bio Kidz stuurt de ouder een factuur ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in de kindplaatsovereenkomst.

18.4         De tegemoetkoming wordt door de belastingdienst uitgekeerd bij wijze van voorschot. Achteraf vindt een toetsing plaats of de ouder recht had op de tegemoetkoming. De ouder is zelf verantwoordelijk voor eventuele beschikkingen opgelegd door de Belastingdienst.

18.5         De Kinderster/ Bio Kidz garandeert niet dat de ouder op grond van deze kindplaatsovereenkomst recht heeft op de tegemoetkoming. Het correct invullen van de aanvraag en tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen is de verantwoordelijkheid van de ouder. De Kinderster/ Bio Kidz accepteert ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 19               Verstrekken van persoonsgegevens

 

De ouder is gehouden alle voor de uitvoering van de kindplaatsovereenkomst noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres, geboortedata en BSN) accuraat en voorafgaand aan de aanvangsdatum van de kindplaatsovereenkomst aan De Kinderster/ Bio Kidz te verstrekken, om controle ten aanzien van de uitkering van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst mogelijk te maken. Wijzigingen in voornoemde persoonsgegevens dienen uiterlijk binnen een week na datum van wijziging per e-mail doorgegeven te worden. Met het oog op de verstrekking van kinderopvangtoeslag verplicht de Belastingdienst De Kinderster/ Bio Kidz de identiteit van ouder en kind te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De ouder is verplicht op eerste verzoek medewerking te verlenen aan een dergelijke identiteitscontrole. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om zich te identificeren. Wanneer de ouder dit nalaat, kan dit gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en voor de kindplaatsovereenkomst.

 

Artikel 20               Privacy

 

20.1         De Kinderster/ Bio Kidz heeft een privacy-plicht ingevolge de wet op de persoonsgegevens. Alle informatie die De Kinderster/ Bio Kidz direct of indirect ontvangt van de ouders met betrekking tot henzelf of hun kinderen, valt onder de werking van die wet.

20.2         Indien voor de kind-overdracht gebruik wordt gemaakt van digitale middelen zoals een ouderportaal, is De Kinderster/ Bio Kidz ervoor verantwoordelijk dat dit veilig en binnen de privacy- voorwaarden gebeurt.

20.3         De Kinderster/ Bio Kidz kan foto´s, gemaakt op het kinderdagverblijf plaatsen op de website, nieuwsbrief of ander sociaal mediakanaal. Foto´s van de kinderen waarvan de ouder(s) schriftelijk bezwaar maken tegen publicatie op de website of een sociaal mediakanaal van foto´s met hun kind erop, worden niet geplaatst.

 

Artikel 21               Ouderportaal

 

21.1         De Kinderster/ Bio Kidz maakt gebruik van het digitale ouderportaal. Dit is een toegankelijke, veilige en afgeschermde omgeving om informatie te ontvangen. De ouder kan het ouderportaal downloaden als app op de tablet of smartphone of de ouder kan het portaal bezoeken via de bijbehorende website op de desktop. De ouder ontvangt de persoonlijke inloggegevens voor aanvang van de opvang. Als de ouder met ons een overeenkomst aangaat verwachten wij dat de ouder gebruik gaat maken van het ouderportaal, omdat algemene berichtgeving vanuit onze organisatie op deze manier verloopt. In het ouderportaal kan de ouder ook de facturen en jaaropgaven inzien. Ook afmelden van opvangdagen en het aanvragen van extra incidentele opvang vindt plaats via het ouderportaal. We maken voor de dagopvang gebruik van een digitaal dag- fotoboek, ook dit is terug te vinden in het ouderportaal.

 

Artikel 22               Samenvoegen

 

22.1         De Kinderster/ Bio Kidz behoudt zich het recht om groepen samen te voegen, dit kan ook locatie overstijgend plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens vakanties en/of dagen met een lage kind bezetting. Ouder(s) worden hier vooraf per e-mail over geïnformeerd.

 

Artikel 23               Oppasdiensten of privécontact

 

23.1         Ouders zullen geen oppasverzoeken doen aan de medewerksters of stagiaires van De Kinderster/ Bio Kidz. Medewerkers en stagiaires mogen ook geen oppasdiensten aanbieden. Het is ook niet toegestaan om pedagogische medewerkers of stagiairs enige andere werkzaamheden te verrichten voor de ouders. aDit geldt ook voor ex-medewerksters van De Kinderster/ Bio Kidz, binnen een jaar na uitdiensttreding. Overtreding van dit artikel heeft als consequentie voor de ouder dat de kindplaats per direct opgezegd kan worden en er een boete betaald moet worden door de ouder ter hoogte van de facturen van de opvang van maximaal vier maanden.

23.2         De ouder onthoudt zich van privé-contact met medewerkers van het kindercentrum en houdt zich aan de omgangsregels met medewerkers die gelden in het kindercentrum. Het contact tussen de ouder en pedagogisch medewerker verloopt via de communicatiekanalen van het kindercentrum.

 

Artikel 24               Overmacht

 

24.1         De Kinderster/ Bio Kidz is niet aansprakelijk in geval van overmacht en de nakoming van de verplichtingen wordt opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken

 

 

 

 

waarop De Kinderster/ Bio Kidz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Kinderster/ Bio Kidz niet in staat was haar verplichtingen na te komen en waardoor in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen staking van personeel van De Kinderster/ Bio Kidz, onvoldoende personele bezetting wegens (ziekte en tijdelijke personeelstekort) uitval, transportstaking, ernstige vertragingen in het verkeer, ongevallen, ontploffingen, weersinvloeden (KNMI vanaf code oranje), storingen etc. Dit geldt ook voor wanneer er een noodzaak is tot sluiten van een groep of opvanglocatie vanwege onder meer Covid 19 of andere pandemieën/ epidemieën. In geval van overmacht zal De Kinderster/ Bio Kidz daarvan zo spoedig mogelijk mededeling van doen.

24.2         Overmacht ontslaat De Kinderster/ Bio Kidz van het nakomen van de uitvoeringsplicht van de kindplaatsovereenkomst, zonder dat de ouder enig recht op vergoeding van kosten of schade heeft. De opvangkosten blijven onverkort verschuldigd.

 

Artikel 25               Verplichtingen van de ouder

 

25.1         De ouder houdt zich aan de regels die binnen het kindercentrum gelden.

25.2         De ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst van de zijde van De Kinderster/ Bio Kidz verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.

25.3         De ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.

25.4         De ouder draagt zorg dat De Kinderster/ Bio Kidz beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de ouder.

25.5         De ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.

25.6         De Kinderster/ Bio Kidz legt de bevoegdheid van anderen dan de ouders om het kind van de kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de ouder daarom verzoekt.

25.7         De ouder betaalt De Kinderster/ Bio Kidz conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

 

Artikel 26               Wijziging van de algemene voorwaarden

 

26.1         De Kinderster/ Bio Kidz is bevoegd gedurende de looptijd van de overeenkomst deze  voorwaarden te wijzigen. Hierover worden ouders geïnformeerd. De ouder verklaart zich door aanvaarding van deze algemene voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord. Indien de ouder dit wenst, heeft de ouder het recht om de plaatsingsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn zoals beschreven in artikel 7.2 van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 27               Niet nakomen van de algemene voorwaarden

 

27.1         Indien de ouder niet behoorlijk of binnen de gestelde termijnen voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden, uit de plaatsingsovereenkomst, huisregels of enig daarmee samenhangend document, dan is De Kinderster/ Bio Kidz gerechtigd zonder ingebreke stelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de plaatsingsovereenkomst op te schorten en/of de plaatsingsovereenkomst en/of de direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit laat onverlet andere bepalingen inzake opzegging of ontbinding.

27.2         Artikel 27.1 laat onverlet het recht van De Kinderster/ Bio Kidz om van de ouder nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

vrijblijvend rondleiding
Beleef De Kinderster van dichtbij  InschrijvenSchrijf uw kind vandaag nog in

   Kind informatie   Ouder informatie

   Partner informatie

   Gewenste locatie